บุคลากร

คุณครูประจำแผนกโยธา

นายดุลยวัต รักษ์พงศ
หัวหน้าแผนกโยธา
นายทวี ห้วยทราย
ครูผู้ช่วย
นายกิติศักดิ์ แนวบุตร
ครูแผนกวิชาโยธา
นายธนกฤต สมคะเนย
ครูแผนกวิชาโยธา
รต.หญิง ศรีนวล ประเสริฐ
ครูแผนกวิชาโยธา
นางสาววิรุฬพรรณ บุญรมย์
ครูแผนกวิชาโยธา
นายภาสกร จวนสาง
ครูแผนกวิชาโยธา
 นายศรัณย์ ประมูลพงศ์
ครูแผนกวิชาโยธา
นายศิริทรัพย์ สุราทิพย์
ครูแผนกวิชาโยธา
นางสาววิรัลรัตน์ ปางชาติ
ครูแผนกวิชาโยธา
นายภาสกร วงศ์จันทร
ครูแผนกวิชาโยธา
นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง
(ครู คศ.1)
นายธนวัต ปลั่งกลาง
ครูแผนกวิชาโยธา
 นายอดิศักดิ์ เจริญพงษ
(ครู คศ.4)