นักศึกษาปวช.1ศึกษาดูงานที่ อ.วิศวกรรมโยธา อ.เดชอุดม