ผู้อำนวยการ

นายนิยม แสงวงค์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคอุบล
นายไวพจุน์ ศรีธัญ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนกงานและความร่วมมือ
นายทีวศักดิ์ บุตรจันทร์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
นายมนตรี สุรียพันตรี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสุวิชา มันยืน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ