ประวัติแผนกวิชาโยธา

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

อาคารเรียนแผนกวิชาช่างโยธา จำนวน 1 หลัง 12 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ช่างโยธา จำนวน 1 หลัง ห้อง อาคารงานกิจกรรม จำนวน 1 หลัง 2 ห้อง อาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 13 ห้อง อาคารอำนวยการ จำนวน 1 หลัง 7 ห้อง อาคารสถาบัน จำนวน 1 หลัง 7 ห้อง อาคารวิชาการ จ านวน 1 หลัง 7 ห้อง หอประชุม จำนวน 1 หลัง 10 ห้อง โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 1 หลัง ห้อง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 19 ห้อง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 20 ห้อง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 23 ห้อง อาคารบ้านพัก จำนวน 37 หลัง อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 33 ห้อง

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ตราประจำแผนก

สะพาน หมายถึง การถ่ายทอดประทีปความรู้ให้แก่ลูกศิษย์

กล้อง หมายถึง มุมมองที่กว้างไกลแห่งปัญญาและความรุ่งโรจน์

เครนและดิ่ง หมายถึง ความถูกต้อง แม่นยำ ฉลาดจากการเรียนรู้

 

คำขวัญแผนก

พัฒนาความรู้ ฝึกฝีมือความเป็นช่าง ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ