บุคลากร

นายดุลยวัต รักษ์พงศ์

ค.อบ. วิศวกรรมโยธา

หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา

นายอดิศักดิ์ เจริญพงษ์

ค.อ.ม. โยธา

นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง

ค.อบ. วิศวกรรมโยธา

นายทวี ห้วยทราย

ค.อ.บ. โยธา

นายกิตติศักดิ์ แนวบุตร

ค.อ.ม. โยธา

นายธนกฤต สมคะเนย์

ค.อ.ม. โยธา

นายภาสกร จวนสาง

สถ.บ. สถาปัตยกรรม

นายภาสกร วงศ์จันทร์

ค.อบ. วิศวกรรมโยธา

นางสาววิรัลรัตน์ ปางชาติ

ส.ถ.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

นางสาววิรุฬพรรณ บุญรมย์

บธ.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ว่าที่ ร.ต.หญิงศรีนวล ประเสริฐ

วศ.บ. โยธา

นายศิริทรัพย์ สุราทิพย์

ค.อบ. วิศวกรรมโยธา