บุคลากร

นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง

ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา

หัวหน้าแผนกวิชาโยธา

นายอดิศักดิ์ เจริญพงษ์

ค.อ.ม. โยธา

นายปิยรัตน์  คันธจันทร์

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา

นายดุลยวัต รักษ์พงศ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา

นายณัฐวรรธน์ เกษกุล

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา

นายกิตติศักดิ์ แนวบุตร

ค.อ.ม. โยธา

นางสาววิรุฬพรรณ บุญรมย์

บธ.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายศิริทรัพย์ สุราทิพย์

ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา

นางสาวกมลชนาฎ แสนพันธ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา

นายกีรติ ธานี

ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา

นายเดชณรงค์ ดอกบัว

ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา

นางสาวจริญญา หล้าลุน

ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา

ว่าที่ ร.ต.ปัญญา บุญเล่ห์

ทล.บ. เทคโนโลยีโยธา

นายศุภสิทธิ์ สายขุน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

           (ปีการศึกษา 2565)

นางสาวประไพสุข เกษมสุข

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

           (ปีการศึกษา 2565)