บุคลากร

นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง

ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา

หัวหน้าแผนกวิชาโยธา

นายปิยรัตน์  คันธจันทร์

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา

นายดุลยวัต รักษ์พงศ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา

นายณัฐวรรธน์ เกษกุล

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา

นางสาววิรุฬพรรณ บุญรมย์

บธ.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายกีรติ ธานี

ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา

นายเดชณรงค์ ดอกบัว

ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา

นางสาวจริญญา หล้าลุน

ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา

ว่าที่ ร.ต.ปัญญา บุญเล่ห์

ทล.บ. เทคโนโลยีโยธา