แผนกวิชาโยธา ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 อ.วิรุฬพรรณ บุญรมย์ และ อ.ศิริทรัพย์ สุราทิพย์ ตัวแทนครูแผนกวิชาโยธา พร้อมนักศึกษาแผนกวิชาโยธา ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร